Waas advocaten - header - homepage

Juridische informatie en Privacy

Artikel 1 Algemeen

Deze artikelen beschrijven de voorwaarden onder welke WAAS ADVOCATEN toegang verleent tot haar website en haar diensten verleent aan bezoekers. Zij zijn van toepassing op ieder gebruik van de website https://waas-advocaten.be

De dienst die WAAS ADVOCATEN biedt is erop gericht om vraag en aanbod naar juridische dienstverlening bij elkaar te brengen, alsmede om informatie over juridische dienstverleners overzichtelijk te maken. In het navolgende wordt onder bezoeker of gebruiker verstaan een ieder die de website https://waas-advocaten.be bezoekt en wordt onder advocaat verstaan, ieder advocaat die ingeschreven is aan een Belgische balie

Artikel 2 Accepteren Voorwaarden

Door gebruik te maken van de website https://waas-advocaten.be , hetzij als advocaat hetzij als rechtshulpzoekende of anderszins, accepteert de bezoeker deze algemene voorwaarden. WAAS ADVOCATEN behoudt zich het recht voor om ten allen tijde elke van deze algemene voorwaarden te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. Wijzigingen zullen van kracht zijn vanaf het moment van publicatie op de website van WAAS ADVOCATEN

 

Artikel 4 Onderwerp en aansprakelijkheid

De website van WAAS ADVOCATEN is erop gericht om vraag en aanbod naar juridische dienstverlening bij elkaar te brengen. WAAS ADVOCATEN is niet betrokken bij de overeenkomst tussen de rechtshulpzoekende en de advocaat. Ondanks haar inspanningen heeft WAAS ADVOCATEN daardoor geen controle over de kwaliteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de aangeboden diensten en informatie, noch over de bekwaamheid van de betreffende advocaat, of over het vermogen van de rechtshulpzoekende om een dergelijke dienst af te nemen.                                                                                                                                                                 

 WAAS ADVOCATEN voert een controle uit op de juistheid van de gegevens van een rechtshulpzoekende en advocaat. Desondanks kan gebruiker niet garanderen dat elke bezoeker degene is die hij claimt te zijn. WAAS ADVOCATEN beoogt kwalitatief hoogstaande informatie aan te bieden, toch kan zij op geen enkele manier de correctheid of volledigheid ervan garanderen. Om die reden is noch de redactie van WAAS ADVOCATEN noch diens uitbater aansprakelijk voor welke schade ook die zou voortvloeien uit het gebruik of niet-gebruik van gegevens op de website. De bezoeker krijgt het tijdelijk, herroepbaar en niet-exclusief recht om de website te gebruiken voor privégebruik in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden. Geen gegevens mogen overgenomen worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van WAAS ADVOCATEN. Integratie van gegevens in welke vorm ook is verboden zonder schriftelijke goedkeuring. WAAS ADVOCATEN kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de informatie aangeboden op externe websites waarnaar gelinkt wordt, noch voor de diensten die er verstrekt worden. WAAS ADVOCATEN kan de juistheid van de informatie of systemen niet garanderen en kan derhalve ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor beslissingen genomen op basis van deze informatie of systemen.

Artikel 5 Rechten

WAAS ADVOCATEN is behoudens andere aanduiding, eigenaar van alle logo’s, teksten, vormgevingen, opmaak, indelingen en databases op haar website. Overname, in welke vorm ook, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke goedkeuring. Door het laten publiceren van teksten garandeert de auteur (of diegene die de rechten op de tekst bezit) WAAS ADVOCATEN een onbeperkt, royalty-free, onherroepbaar, niet-exclusief recht om de tekst te gebruiken, aan te passen, te publiceren, te vertalen, in een andere vorm te gieten. Deze rechten kan WAAS ADVOCATEN overdragen aan derden.

Artikel 6 Identiteit en Privacy

Elke bezoeker of advocaat is verplicht aan WAAS ADVOCATEN nauwkeurig en volledig opgave te doen van alle gegevens welke van hem gevraagd worden en welke nodig geacht worden voor de werking van WAAS ADVOCATEN. In geval van onvolledige of onjuist ingevulde opdrachten behoudt WAAS ADVOCATEN zich het recht deze onbehandeld aan de bezoeker of advocaat terug te zenden. Elke bezoeker of advocaat verklaart dat de door hem geleverde informatie:                

Met betrekking tot de bescherming van de privacy gelden de voorwaarden zoals die op de website uiteen zijn gezet. WAAS ADVOCATEN streeft ernaar de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers optimaal te beschermen. Daarom handelt WAAS ADVOCATEN bij de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de Privacy wet. Als u via WAAS ADVOCATEN een zaak onderbrengt bij een advocaat wordt er zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgegaan. WAAS ADVOCATEN besteedt de grootste zorg aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft over hoe WAAS ADVOCATEN met uw gegevens omgaat of welke gegevens wij van u hebben opgeslagen, kunt u ons een e-mail sturen op volgend adres: Johan@u24147p78383.web0125.zxcs-klant.nl

Artikel 7 Rechtshulp

Elk opzettelijk onjuist, frauduleus en/of illegaal verzoek tot rechtshulp of reactie op zulke verzoeken zijn zonder onderscheid verboden. Gebruiker heeft het recht iedere bezoeker de toegang tot haar dienst te weigeren dan wel de bezoeker van haar dienst te verwijderen. De informatie op deze website is algemeen van aard en is uitdrukkelijk niet bedoeld om te worden geïnterpreteerd als juridisch advies. De gegevens die gepubliceerd worden op deze site hebben geen confidentieel karakter.

Artikel 8

Indien zou blijken dat een of meerdere van de voorwaarden ongeldig of onrechtmatig is, dan zou dit geenszins de geldigheid en rechtmatigheid van de andere voorwaarden aantasten.

Artikel 9

Deze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing als de bezoeker gebruik maakt van de dienst van WAAS ADVOCATEN via de website van een derde partij.

Artikel 10

Op deze voorwaarden en elke door WAAS ADVOCATEN gesloten overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, waarbij alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen die resulteren uit het gebruik van de website, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dendermonde.